O Átomo

As Usinas Nucleares Japonesas

Tomari

Onagawa

Kashiwazaki-Kariwa

Fukushima Daini

Hokurikudenryoku Shikagenshiryoku 

Tokai

Hamaoka

Tsuruga

Fast Breeder Prototype Reactor Monju

Mihama

Oi

Takahama

Shimane

Ikata

Kyushudenryoku Genkaigenshiryoku

Sendai